Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Hakkımızda

Sendikamız 1984 yılında çalışanların  haklarının korunması amacı ile o zamanki adıyla Yüksek Teknojisi Enstitüsünün (YTE)  tüm çalışanlarını kapsayan bir örgüt olarak Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çalışanları Sendikası adıyla kuruldu. Kuruluş çalışmalarında 30-40 kişilik bir grup etkin rol oynadı. YTE’de çalışmakta olan bir grup çalışan, 1980 dönemi sonrasının Türkiye’ sinden  adaya gelen toplumsal bilinci yuksek, örgütlü mücadeleye inanan belli bir kesim ve İngiltere’ den gelen bilinçli bir kesim biraraya gelerek mücadeleye başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 1986 yılında kurulması ile 1987 yılı Şubat ayında yapılan Genel Kurul toplantısında sendikanın ismi Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası olarak değiştirildi. İşçi ve Yönetsel personelin sendikalarının ayrı olması gerektiği ve akademik personelin sorunlarının farklı  olduğu  görüşünün ağır basması sonucu 1992 Şubat ayında yapılan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile örgütlü mücadeleye akademik personel sendikası olarak devam edilmesi kararı alındı. Sendikanın ismi de Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) olarak değiştirildi.

2004 yılı ve izleyen yıllar DAÜ-SEN için önemli bir büyümenin gerçekleştiği bir dönem oldu. O yıllara kadar üye sayısı az, sol görüşlü insanların yoğun olarak bir araya geldiği ve mücadele ettiği bir sendika iken, dönemin sendika yöneticileri sendikanın emek birliği sendikası olduğu ve bu ortak ilkede buluşan her türlü görüşten akademisyenin DAÜ-SEN’de buluşması gerektiği düşüncesiyle bir açılım yaptı. Bu açılım üniversitede çalışan akademisyenlerden karşılık buldu ve üye sayısı o dönemde dört kat artarak 700’e ulaştı.

Hızla büyüyen DAÜ-SEN yeni üye yapısıyla birlikte en büyük sınavlarından bir tanesini 2005 yılı sonunda verdi. Üniversite yönetimiyle yaşanan anlaşmazlık sonucu 9 günlük bir grev yapıldı. Bu ciddi mücadelenin sonucunda; DAÜ-SEN ile üniversite yönetimi arasında ilk kez Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. İlk TİS’in imzalanması ile birlikte şeffaf yönetim, performansa dayalı iş güvencesi, devamlı personel statüsü, yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu’nda temsiliyet hakkı kazanılmış oldu.
Çağdaş ve demokratik bir tüzüğe sahip olan DAÜ-SEN, kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde hükümetten, siyasal parti, örgüt ve oluşumlardan bağımsızdır. Bu yönde gelecek her türlü müdaleyi ve denetimi reddeder.

Sendikamız  dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düşünce, felsefi inanç,  mezhep ayrımı gözetmeksizin  bütün üyelerin birliğini ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlar. Kıbrıs Türk milliyetçiliği de dahil olmak üzere her türlü milliyetçiliğe karşı olan DAÜ-SEN Kıbrıs’ta değişik din, dil, milliyet ve kültürden üyesi olan, uluslararası  üye profiline sahip tek sendikadır. Sendika  uzun yıllar ağırlıklı bir şekilde yabancı uyruklu öğretim üyelerini de yönetim bünyesinde bulundurmuştur. Kadın üyelerinin de daha etkin bir biçimde sendika çalışmalarında yer almasını özendirir.

Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesini, emeklilik yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yetim kalma durumlarında, yeterli koruma ve bakım önlemlerinden,  temel ekonomik, sosyal ve hukuksal haklardan eksizsiz yararlanmalarının sağlanması için mücadele eder.
Toplumsal sendikacılık ilkelerini benimseyen DAÜ-SEN, kurulduğu günden bu yana adaleti sağlamak amacı güden bir sendika olarak toplumsal sorunlara eğilen ve her zaman emekçiden yana tavır koyan bir sendikadır. Yıllardır  toplumsal ve  örgütlü mücadele alanında birlikteliklerden ve işbirliklerinden yana olan, bu tür ulusal ve uluslararası oluşumlara destek veren bir duruşu vardır. Bu ilke doğrultusunda da Eğitim Enternasyonelin (ETUCEEI) bir üyesi olarak yerel ve uluslararası alanda sendika ve diğer sivil toplum örgütleriyle dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır.